DISCLAIMER

De website www.nathan.nl is een initiatief van Nathan Holding BV te Zevenaar en heeft als doel verschillende doelgroepen te informeren over de producten, diensten en oplossingen van Nathan Holding BV. Door gebruik te maken van deze site, stemt u in met deze disclaimer. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.nathan.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Nathan Holding BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Nathan Holding BV garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Nathan Holding BV. Het is toegestaan koppelingen te maken vanuit andere sites naar de sites van Nathan Holding BV, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden: De website mag niet de schijn wekken dat Nathan Holding BV de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt. De website mag een link naar Nathan Holding BV maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren. De website mag geen onjuiste informatie over Nathan Holding BV en haar producten en diensten geven. De website mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven. Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de site kunt u contact opnemen via marketing@nathan.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Nederland

Zie Belgische Algemene Voorwaarden hieronder.

Op alle transacties van Nathan Systems B.V., Nathan Industries B.V., Nathan Holding B.V. en Nathan België B.V. zijn de algemene voorwaarden van FME van toepassing. Deze voorwaarden zijn hieronder te downloaden en worden op verzoek kosteloos toegezonden:

FME - Algemene voorwaarden

Op alle leveringen en overeenkomsten van Nathan Projects B.V. zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Nathan Projects B.V. van toepassing. Deze voorwaarden liggen ter inzage op kantoor en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Op alle leveringen en overeenkomsten van Nathan Service B.V. zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Nathan Service B.V. van toepassing. Deze voorwaarden liggen ter inzage op kantoor en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

België

Op alle transacties van Nathan Systems N.V./S.A. en Nathan Projects B.V. zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. Door een bestelling te plaatsen, geeft de klant te kennen dat hij instemt met onderhavige algemene voorwaarden, zonder voorbehoud en doet hij afstand van de algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, vermeld op zijn eigen bestelbons, facturen, brieven of handelsdocumenten, ongeacht of deze opgesteld zijn voor of na het opstellen van onze documenten. De algemene of bijzondere voorwaarden van onze klanten zijn bijgevolg zonder enige uitwerking op ons, en zijn ons derhalve niet tegenstelbaar.

2. Behoudens andersluidend beding, zijn al onze facturen contant betaalbaar ten zetel van de maatschappij.

3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die niet minnelijk opgelost kunnen worden, zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

4. Bij alle rechtstreekse leveringen en facturen van producten door bedrijven die wij vertegenwoordigen zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van deze bedrijven van toepassing ongeacht onze tussenkomst.

5. Behoudens andersluidend beding, zijn al onze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Laattijdige betalingen geven van rechtswege automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een intrest van 1% per maand vanaf de vervaldag per factuur. Onafhankelijk van de intrest wordt bij wanbetaling, als schadebeding een bijkomende forfaitaire vergoeding eisbaar van 15% op het nog te betalen bedrag.

6. Alle afspraken van levertijden voor diensten en/of goederen zijn een schatting van een reële termijn. Een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot weigering van afname of enige vorm van schadevergoeding.

7. Alle berekeningen worden gemaakt aan de hand van de huidige technische stand van zaken en de aan ons overgemaakte plannen en andere schriftelijke inlichtingen. De resultaten zijn ter informatieve titel en dienen getoetst aan de omstandigheden van uitvoering door de gebruiker.

8. Alle goederen blijven eigendom van onze firma tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is, eventueel verhoogd met gebeurlijke kosten en intresten.

9. De goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs bij portvrije zendingen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behouden wij ons het recht voor de wijze van verzending te bepalen.

10. Om geldig te zijn moet elke klacht bij aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na levering gebeuren. Indien de klant de levering weigert, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de factuur. Na verloop van voormelde termijnen zullen levering en prijs als definitief aanvaard beschouwd worden.

11. Bij annulatie van een bestelling staat het de verkoper vrij om hetzij de afname en volledige betaling te eisen, hetzij een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van de waarde van de bestelling.